Conducerea partidului

Preşedinte: - VASILE ORLEANU

Vice - preşedinte: - ANGHEL VALERICA

Vice - preşedinte: - ...

Vice - preşedinte: - ...

Secretar general: - GHEORGHE BALCAN

Istorie si Program

Sinteza privind istoria Partidul National Socialist

Repere istorice

1871 – 1872 – Crearea primelor cercuri socialiste ;
1885 – 1886 – În „Revista Socială” apare studiul lui C.D.Gherea „Ce vor socialiștii români?”, iar la sfârșitul anului s-a publicat și programul cercurilor socialiste ;
1888 – Alegeri parlamentare, a fost ales primul deputat socialist în Parlament ;
1902 – Apare primul număr al gazetei „România Muncitoare” (seria 1) „organ politic săptămânal”, editat de cercul socialist cu același nume ;
1906 – Apare manifestul Cercului socialist „România Muncitoare” intitulat „Patruzeci de ani de sărăcie, de robie și rușine” ;
– Prima Conferință generală a sindicatelor și a cercurilor socialiste la București ;
– Se creează Comisia Generala a Sindicatelor din România ;
1907 – Crearea „Uniunii Socialiste din România”, organizație politică centralizată a mișcării socialiste ;
1918 – Partidul Social-Democrat din Țara Românească și Bucovina și Partidul Socialist dinTransilvania hotărăsc să se uneasca și adoptă denumirea de Partidul Socialist din România ;
– Partidul Socialist din România adoptă un program politic cunoscut ca „Declarația de principii” din 1918 ;
1921 – Congresul general al Partidului Socialist din România ;
– Se votează transformarea partidului în Partidul Comunist din România (până în 1922, Partidul Socialist Comunist din România) ;
1922 – Conferința generală a tineretului din România, la București ;
– Crearea Uniunii Tineretului Socialist (din 1924, Uniunea Tineretului Comunist) ;
1924 – P.C.R., U.T.C. și alte organizații revoluționare sunt scoase în afara legilor ;
1927 – Congresul „Federației Partidelor Socialiste din România” ;
– Se creează, prin unificarea acestora, Partidul Social-democrat din România ;

1938 – Crearea Partidului Socialist Țărănesc ;
1939 – Al doilea război mondial ;
1947 – Congresul XVIII al P.S.D.R. ;
– Se hotărăște unificarea cu P.C.R. în vederea realizării unitații politice a clasei muncitoare ;
1948 – Congresul I al P.M.R. (Congresul al VI-lea al P.C.R.), care consfințeste unificarea P.C.R. cu P.S.D.R. și crearea partidului unic al clasei muncitoare ;
1989 – Evenimentele din decembrie ;
1992 – Reînființarea Partidului Socialist Român ;

Congresul PSR

Screenshot-2020-04-29-at-13.19.46

Congres
2014 – Partidul Socialist Roman a fost radiat din Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucuresti ;

2016 – Pastrand istoricul si doctrina socialista membrii fondatori ai Partidului Socialist Roman au infiintat Partidul NeoSocialist ;

2017– Partidul NeoSocialist isi schimba denumirea in Partidul National Socialist (P.N.S.).

Obiective stabilite prin Statut

Socialistii sunt datori să reclădească un sistem de valori ce trebuie să ne călăuzească într-un secol XXI , plin de noi provocări. Partidul National Socialist îşi exprimă respectul şi gratitudinea pentru cei care au edificat România modernă, pentru oamenii politici în general, cu deosebire, pentru socialistii de atunci. Socialistii de azi se plasează pe un drum propriu, care nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au purtat odinioară numele de socialisti; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului pierdut în vâltoarea vremurilor.

Partidul National Socialist de astăzi este un partid modern, care asociază experienţa socialistilor de pretutindeni, cu cea a socialismului clasic, fără să înceteze nicio clipă să fie atent la realităţile concrete ale ţării.

Partidul National Socialist împărtăşeşte si promovează valorile şi principiile democratice validate în timp; pe de o parte, libertatea, proprietatea, toleranţa, responsabilitatea, egalitatea de şanse, solidaritatea, ce definesc omul în raporturile sale cu sine, cu semenii săi, dar şi cu comunitatea din care face parte, iar pe de altă parte, suveranitatea, separaţia puterilor, statul de drept, ce definesc raporturile dintre cetăţeni şi stat, principiile pe care se fondează orice societate politică democratică.

Călăuziţi de astfel de repere, socialistii îşi propun să construiască viitorul cu cea mai mare atentie , schimbând doar acolo unde este nevoie şi îmbunătăţind ceea ce este de ameliorat. Partidul National Socialist este cel dintâi care susţine eliminarea lucrurilor greşite, a disfuncţionalităţilor, a mentalităţilor învechite, a oamenilor incompetenţi sau rău intenţionaţi, dar în acelaşi timp şi primul care sprijină modelele pozitive, lucrurile care au funcţionat şi funcţionează bine, oamenii de valoare.

Socialistii secolului XXI nu se cantonează în clişee ideologice care , de multe ori , contrazic realitatea şi oferă soluţii greşite. De aceea ei înţeleg ideologia drept un cadru general, care trebuie să facă în permanenţă loc contextului şi realităţii concrete. Istoria ne arată că marile experimente tragice s-au produs cu deosebire atunci când oamenii au căutat să reproducă ,cu orice pret , în realitate vreo schemă ideologică.

Identitatea Partidului National Socialist este dată de credinţa sa în principiile şi reperele izvorâte din tradiţie, experienţă, dintr-o ierarhie autentică a valorilor, din continuitate, stabilitate şi ordine, ceea ce ne face să construim, printr-o politică echilibrată, contextuală, prudentă, graduală, un viitor pentru România.

Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidul National Socialist sunt:

-manifestarea libera a personalitatii umane prin exercitarea deplina a drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului;

- responsabilitatea umana, factor de armonizare a aspiratiilor individului cu interesele generale ale societatii;
- cunoasterea, mijloc de dobandire a libertatii individului si conditie de asumare a
responsabilitatii;

-proprietatea, factor de garantare a protectiei economice si sociale, conditie de
manifestare a libertatii si responsabilitatii individuale;

- promovarea si consolidarea statului de drept;
- asigurarea dezvoltarii durabile, ca mijloc optim de realizare a bunastarii sociale;
- atenuarea individualismului exacerbat, atunci cand acesta aduce atingere comunitatii;
- protectia sociala a categoriilor net defavorizate (pensionari,oameni aflati in situatii de
asistenta sociala, minori, persoane cu handicap s.a.) ca etalon al unei societati avansate din punct

de vedere al civilizatiei;

- incurajarea societatii civile si a dialogului intre stat, organizatii non guvernamentale si
cetateni;

- asigurarea accesului liber, egal si gratuit la educaţie, educarea cetăţenilor României în
spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;

- promovarea şi sustinerea tinerei generaţii în spiritul valorilor şi principiilor democraţiei
universale;

- respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii
Europene şi al altor organisme internationale.

Pentru apărarea intereselor ţării, Partidul National Socialist colaboreaza cu toate formaţiunile politice de stânga şi de centru‑stânga, va dezvolta relaţiile cu partidele socialiste, muncitoreşti, social‑democrate precum şi cu alte partide şi mişcări progresiste şi democratice din Europa şi de pe alte continente.

Partidului National Socialist ,militeaza pentru prietenie cu toate popoarele lumii şi va sprijini orice propunere menită să ducă la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Direcții de acțiune ale Partidul National Socialist

Partidul National Socialist dorește o sinceră și amplă conlucrare cu partidele de stânga, centru-stânga, cu sindicatele și toate forțele progresiste și democratice ale țării pentru unitatea mișcării muncitorești și socialiste din România.

Partidul National Socialist elaborează programe politice doctrinare, programe de învăţământ și schimburi de idei cu societatea civilă și urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din ţară și străinătate. Dezvoltă activităţi editoriale, de presă, radio-televiziune, alte mijloace de comunicare și prezentare din mass-media, precum şi evaluări şi consultări cu societatea civilă în interesul politicii Partidul National Socialist.
Partidul National Socialist va acționa pentru unificarea partidelor de centru stânga din România pe baza principiului unității în diversitate.
Partidul National Socialist va milita permanent pentru ridicarea nivelului de trai al poporului român. Sărăcia poate fi înlăturată din viata românilor numai prin muncă și bogăția va fi o urmare firească a muncii cinstite.
Partidul National Socialist va participa în campaniile electorale următoare ca o fortă politico-socială de dimensiune națională, ca partid al demnității românești și al dreptății sociale.

Relații – Internaționale.

Partidul National Socialist militeaza pentru respectarea dreptului popoarelor la autodeterminare și accesul acestora la circuitul mondial al valorilor.

Partidul National Socialist este receptiv la tot ce este înaintat și valoros în circuitul universal de idei, respinge dogmatismul, exclusivismul conceptual și ideologic, combate orice tendință de impunere a unei teorii sau doctrine unice cu drepturi hegemonice, se inspiră din experiența și gândirea mișcării socialiste democrata internaționala și va acționa impotriva exclusivismului pe criterii de religie, cultura sau de alta natura.

Militeaza pentru organizarea unei internationale socialiste autentice în care toate partidele socialiste din lume să își poată expune filosofia proprie și să își promoveze ideile politice în vederea realizării unei societăți care sa aibă la bază munca cinstită, corectitudinea și colaborarea extinsa pe principiul egalității de șanse și protecție a omului. Se va promova colaborarea cu formaţiuni progresiste şi democratice pentru dezvoltarea unei democraţii reale, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru suveranitatea, independenţă şi integritatea teritorială a statelor și dreptul acestora la autogestionare și protecție.
Partidul National Socialist întreţine relaţii de prietenie şi colaborare, în spiritul respectului reciproc, cu alte partide fratesti din lume.

Partidul National Socialist va participa la realizarea unor programe politice internaționale de parteneriat, cooperare și colaborare cu partide socialiste și/sau comuniste din intreaga lume .

Partidul National Socialist acorda un loc prioritar în politica sa cu țările cu orientare socialistă, în care conducerea aparține partidelor progresiste de pe toate continentele , dar prioritar Asia .

O importanța deosebită se va acorda relației cu partide puternice de guvernare din Asia, Federatia Rusa, R.S.Vietnam, R.P.D.Corea, din America Latină precum Cuba , Venezuela, Argentina, din Europa prioritar din statele vecine R.Moldova, Bulgaria, Ungaria, Italia, Franta, Germania.