Partidul National Socialist  -  P.N.S.

                        

CAPITOLUL I

Denumirea,forma juridica,scopul

          Partidul „National Socialist” -P.N.S.-este  partid politic al carui scop principal este formarea cadrului necesar desfasurarii de activitati politice intr-o noua perspectiva de ideie socialista, pentru a oferii societăţii o alternativă  de guvernare  curata, eficienta pentru dezvoltare şi progres.  

         Partidul „National Socialist” -P.N.S.- apără prin politica sa,cetateanul in raporturile sale cu  lumea incojuratoare, ordinea de drept şi principiile democraţiei participative, suveranitatea, independenta,  indentitatea  natiunii in contextul incluziunii intr-o  EUROPA Unita in diversitate, unitate si  integritatea teritorială.

 Art. 1Denumire, semnul permanent. 

                 1.) Denumirea integrala a partidului este Partidul „National Socialist”, denumirea prescurtata P.N.S.

                 2.) Partidul „National Socialist”  este persoana juridica de drept public, a carui activitate se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, la nivel national cât si local in conformitate cu prevederile Constitutiei, a Legii partidelor politice, precum si cu reglementarile prezentului statut.

                3.) Semnul permanent al partidului este AZALEEA, trei flori pe aceiasi tulpina intr-un cerc de culoare galbena, in motivul popular azaleea inseamnand : cumpatare, echilibru.Sub simbolul florilor de azalee sunt asezate trei stelute in linie,  sub care este inscrisa denumirea prescurtata, P.N.S.Semnul permanent poate fi schimbat de Comitetul Executiv la propunerea Biroului Permanent.

                 4.) Drapelul Partidul „National Socialist” -P.N.S. este rosu,  in centru poate fi imprimat semnul partidului intr-un cerc galben.

                 5.) Partidul „National Socialist” -P.N.S.- are IMN propriu.

                 6.) Culorile   Partidul „National Socialist” -P.N.S.-sunt: roşu şi galben.

                 7.) Statutul Partidului  „National Socialist” se poate modifica in condiţiile stabilite de lege și de Adunarea Generala – Congres- la propunerea Comitetului National.

                 8.) Sediul social al Partidului Socialist Roman este situat in Municipiul Bucuresti, Str. Chitila Triaj nr.4, bl.2, sc.1, ap.19,sectorul 6. 

                 - Sediul partidului poate fi schimbat, daca este necesar si obligatoriu, de Comitetul executiv al partidului prin Hotarare semnata de presedinte.

                9.) Durata de functionare a partidului este nedeterminata.

              10.) Partidul urmareste numai obiective politice.

Obiectivele Partidul „National Socialist” -P.N.S.

               a).Partidul „National Socialist” -P.N.S. urmareste numai obiective politice, promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri la constituirea unor autoritati publice, stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri potrivit legii, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie. 

                b).Partidul „National Socialist” -P.N.S. militează pentru; construirea unui sistem social bazat pe libertatea de a alege in mod democratic,  respect fata de om si mediul inconjurator, cinste, demnitate, dreptate socială, promoveaza lupta împotriva excluderii sociale,  militeaza pentru, unitatea, independenţa şi suveranitatea României.

Art. 2. Identitatea partidului

                1.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. este continuatorul ideii de socialism, a Partidului Socialist Român -fondat în 1918 și  reinfintat in august 1992 - la sedinta de reconstituire delegaţii au adoptat în unanimitate moţiunea care marca apariţia pe scena politică românească a Partidului Socialist Roman.

               2.) Partidul „National Socialist” -P.N.S , prin program politic si o noua doctrina socialista ce se sprijna pe socialismul stiintific si materialismul dialectic și membrii săi au datoria să reclădească un sistem de valori care să ne deschida noi drumuri si cautari  într-un veac XXI plin de provocări.

              3.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. îşi exprimă respectul şi gratitudinea pentru cei care au realizat unirea tuturor romanilor la 1 Decembrie 1918 sub un singur drapel si au cladit România modernă, cu deosebire, pentru socialistii  de atunci. 

              4.) Partidul „National Socialist” -P.N.S se plasează  pe un drum nou, propriu, nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au purtat odinioară numele de socialisti; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului pierdut în anul 2014, ca urmare a unor practici nelegale.

5.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. este constituit ca  partid nou socialist, promoveaza ideile socialiste ca baza de cercetarea vietii sociale in perspectiva globalizarii si integrarii statelor in noi centre de putere economica.

Partidul „National Socialist” asociază experienţa socialistilor de pretutindeni, cu cea a socialismului stintific, fără să înceteze nici o clipă să fie atent la realităţile contemporane, concrete si nevoile esentiale ale vietii sociale.

Art. 3. a) Partidul „National Socialist” -P.N.S. împărtăşeşte si promovează valorile şi principiile socialiste validate în timp; pe de o parte, libertatea cautata pretutindeni in timp,  toleranţa, responsabilitatea, egalitatea de şanse, solidaritatea intre generatii, ce definesc omul în raporturile sale cu sine, cu semenii săi, dar şi cu comunitatea din care face parte, iar pe de altă parte, independenta,  suveranitatea, separaţia puterilor, statul de drept, ce definesc raporturile dintre cetăţeni şi stat, principii pe care se fondează orice societate politică normala.

                3.b) Partidul „National Socialist” -P.N.S. este cel dintâi care susţine eliminarea lucrurilor greşite, a disfuncţionalităţilor, a mentalităţilor retrograde cantonate in legii si reguli aberante in care omul este tratat ca lipsit de personalitate, a individualismului exacerbat, a oamenilor incompetenţi sau rău intenţionaţi, dar în acelaşi timp şi primul care sprijină modelele pozitive, lucrurile care au funcţionat şi funcţionează bine, oamenii de valoare. 

                 3.c) MembriiPartidului „National Socialist” -P.N.S nu trebuie sa se cantoneze în clişee cu o ideologice dogmatica ce contrazice realitatea şi oferă soluţii greşite. Ideologia trebuie perceputa ca un cadru general, care trebuie să facă în permanenţă loc contextului şi realităţii concrete. Istoria ne arată că marile experimente tragice s-au produs cu predilecţie atunci când oamenii au căutat să reproducă în realitate  scheme ideologice dogmatice in afara timpului prezent sau viitor.

3.d) Identitatea Partidului „National Socialist” -P.N.S. este dată de credinţa sa în principiile şi reperele izvorâte din experienţă, dintr-o ierarhie autentică a valorilor, din continuitate, stabilitate şi ordine, ceea ce ne determina să construim, printr-o politică echilibrată, contextuală, prudentă, graduală, un viitor pentru România.

Art.4. Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidului „National Socialist” -P.N.S. sunt:

- manifestarea libera a personalitatii umane prin exercitarea

deplina a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

- responsabilitatea umana, factor de armonizare a aspiratiilor 

individului cu interesele generale ale societatii;

- cercetarea si cunoasterea, mijloc de dobandire a libertatii 

individului si conditie de asumare a responsabilitatii;

- proprietatea licita in toate formele, de stat, asociativa, privata, 

factor de garantare a protectiei economice si sociale, conditie de manifestare a libertatii si responsabilitatii individuale;

- consolidarea functilor in stat ce au ca atribut apararea si 

sprijinirea oricarui om aflat in situatii de dificultate (saracie, singuratate,etc,.;

- asigurarea dezvoltarii echilibrate prin trecerea in propietatea 

statului a unor domeni de activitate de interes strategic si umanitar, ca mijloc optim de realizare a bunastari si confortului tuturor cetatenilor.

- atenuarea individualismului exacerbat;

- promovarea unor politici de stat, de protectie sociala a 

categoriilor defavorizate prin solidaritate activa intre generatii indiferent de categoria sociala,ca etalon al unei societati avansate din punct de vedere al civilizatiei;

- incurajarea societatii civile si a dialogului intre stat si organizatii 

ale societatii civile,cetateni neafiliati;

 - asigurarea accesului liber şi egal si gratuit la educaţie, educarea 

cetăţenilor României în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;

 - promovarea şi sustinerea tinerei generaţii de integrare in viata 

sociala,  în spiritul si repectul pentru om, a valorilor şi principiilor democraţiei univesale;

 - respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene şi al altor organisme internaționale.

Protejarea  indentitatii nationale. 

Art.5.Partidul „National Socialist” -P.N.S. militează pentru edificarea unei societăţi libere, prospera, democratice, bazata pe respect, cinste, demnitate şi dreptate socială, lupta împotriva excluderii sociale pe criterii de varsta, cultura, crez politic, religie, etniei, sex , lupta pentru unitatea, independenţa şi suveranitatea României.

Art.6.a).Partidul „National Socialist” -P.N.S. va acţiona împotriva oricărei încercări de instaurare a unei guvernări totalitare sau de dictatură.

      6.b).Partidul „National Socialist” -P.N.S îşi desfăşoară

activitatea în condiţiile respectării statului de drept, militând pentru dezvoltarea şi consolidarea democraţiei autentice, benefice pentru toate păturile sociale, pentru separarea puterilor în stat, apărarea principiului pluralismului politic, garantarea drepturilor fundamentale ale omului în special a dreptului la muncă, pentru respectarea Constituţiei şi a legilor ţării. 

                      6.c).Partidul „National Socialist” -P.N.S.-va recurge la toate metodele legale,iniţiativă legislativă, dezbateri publice etc., pentru perfecţionarea cadrului legislativ existent, pentru a-l aduce cât mai aproape de principiile Programului Politic al partidului.

Art.7.Pentru apărarea interesului national, Partidul „National Socialist” -P.N.S.

 7.a).Va colabora cu toate formaţiunile politice de stânga şi de 

centrustânga, precum şi cu toate formaţiunile democratice şi progresiste din România, va dezvolta relaţiile cu partidele socialiste, progresiste, muncitoreşti, socialdemocrate precum şi cu alte partide şi mişcări democratice din Europa şi de pe alte continente legal constituite. 

7.b). Va milita pentru prietenie cu toate popoarele lumii, va milita si 

va sprijini orice propunere menită să ducă la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Capitolul II.

            Membri de partid - drepturi şi îndatoriri.

             Art.8.a). Poate fi membru al Partidului „National Socialist” -P.N.S. orice cetăţean român, indiferent de sex, naţionalitate, profesie, religie, care este de acord cu statutul, programul partidului, a împlinit vârsta de 18 ani şi respectă Constituţia şi legile ţării.

                    8.b). Cetatenii Uniunii Europene care nu detin cetatenia romana si au domiciliul in Romania au dreptul  de a se inscrie in partid  in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

             Art.9.a). Primirea în Partidul „National Socialist” -P.N.S. se face pe baza unei adeziuni scrise, sau pe baza unei semnături date pe tabelul cu datele cerute de legea nr.14/2003, modificata prin legea 114/2015.
                    9.b). În structurile de tineret pot fi primiţi  tineri care au împlinit vârsta de 18 ani ; ei au îndatori şi drepturi similare membrilor de partid.

             Art.10. Nu pot fi membrii ai Partidul „National Socialist” -P.N.S persoanele cărora le este interzis prin lege asocierea politică.

Drepturile membrilor de partid.

             Art.11. Membrii de partid au următoarele drepturi:
                     11.a). Să participe la şedinţele organizaţilor si organelor de partid din care fac parte;
                     11.b). Să participe la orice activitate cu caracter politic, social, ştiinţific, cultural, artistic sau de altă natură, organizată de partid;
                     11.c). Să aibă iniţiativă politico-ideologică şi să i se creeze posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat;
                     11.d).Să participe la dezbateri şi la adoptarea hotărârilor în adunările şi conferinţele organizaţiilor la care sunt desemnaţi să facă parte, la şedinţele organelor de partid ai căror membri sunt.
                     11.e). Să prezinte spre publicare articole sau alte materiale pentru organele de presă şi mas-media ale partidului, cu respectarea cerinţelor deontologice;
                     11.f). Să aleagă şi să ceară să candideze în organele de conducere ale partidului, la orice nivel;

                     11.g). Sa respecte dreptul de preemtiune al fondatorilor primelor structuri de conducere in luarea deciziilor cu respectarea statutului si legilor tarii.
                     11.h). Să aducă critici în adunările şi conferinţele de partid ale organizaţiilor din care face parte sau când este delegat, asupra lipsurilor constatate în activitatea organizaţiilor respective sau în activitatea unor membri de partid, indiferent de funcţie;
                     11.i). Să ceară conducerii organizaţiei din care provine, să fie recomandaţi să candideze pentru a fi trecuţi pe listele electorale ale partidului în vederea alegerii în organele locale şi centrale ale puterii de stat;
                     11.j). Să ceară sprijinul partidului în situaţia în care le sunt încălcate drepturile  înscrise în Constituţie şi reglementarile internationale;
                     11.k). - Să conteste la organele ierarhic superioare măsurile disciplinare ce au fost luate împotriva lor;
                      11.l). - Să aibă acces cu familia la cluburile partidului de pe întreg teritoriul ţării, precum şi la casele de odihnă ce se află în proprietatea sau administrarea Partidului  „National Socialist” -P.N.S.;
                      11.m). - Să ceară retragerea din partid sau din funcţie si sa se dispună in procedura de urgenta soluţionarea cereri, fără alte condiţionări politice sau de alta natura.

Îndatoririle membrilor de partid.

               Art.12. Membrii de partid au următoarele îndatoriri:

                      12.a). Să cunoască Statutul şi Programul Partidului  „National Socialist” -P.N.S. şi să acţioneze pentru punerea lor în practică;
                      12.b). Să lupte pentru promovarea politicii partidului in societate.
                      12.c). Să lupte pentru menţinerea şi dezvoltarea partidului în sfera de interes a societăţi civile.
                      12.d). Să achite cotizaţia de partid cu care benevol s-au obligat;
                      12.e). Să fie cinstit, sincer, devotat faţă de ideile nobile pentru care militează partidul, să propage în rândul maselor aceste idei şi să atragă noi membrii şi simpatizanţi;
                      12.f). Să acţioneze permanent pentru slujirea intereselor fundamentale ale poporului român şi pentru binele patriei noastre – România;

                     12.g). Au dreptul sa ceara explicatii in legatura cu activitatea oricarui membru de conducere daca considera ca este in folosul organizatiei;
                      12.h). Să accepte pluralismul de idei şi diversitatea opiniilor, exprimate în mod liber în cadrul organizat al partidului, să accepte critica în mod democratic;
                       12.i). Să respecte principiile democraţiei interne de partid, minoritatea  supunandu-se hotărârilor majorităţii, chiar dacă nu este de acord cu acestea;
                       12.j). Să acţioneze pentru unitatea partidului, să respingă tendinţele de fracţionism, de cult al personalităţii şi de impunere a unor practici dictatoriale;
                       12.k). Să dea dovadă de corectitudine şi moralitate în activitatea publică, pentru a nu aduce prejudicii onoarei şi prestigiului partidului;
                       12.l). Să fie exemplu de corectitudine şi conduită în familie şi societate;
                       12.m). Să respecte disciplina liber consimţită la înscrierea in partid stabilită prin statut, prin hotărârile luate de organele de partid şi să păstreze secretul de partid;
                       12.n. Să respecte adevărul, să aibă o comportare de stimă şi respect faţă de ceilalţi membri de partid. Minciuna, insinuările şi calomnia sunt incompatibile cu calitatea de membru P.N.S..

     Capitolul III

     Sancţiuni disciplinare   - Proceduri de aplicare. 

                 Art. 13. Împotriva membrilor de partid care încalcă prevederile Statutului, principiile şi normele vieţii interne de partid, se iau următoarele măsuri disciplinare:
                             a.) mustrare;
                             b.) avertisment (scris);
                             c.) vot de blam;
                             d.) suspendarea din funcţie;
                             e.) destituirea din funcţie;
                              f.)  excluderea din partid.

                   Excludere din partid, ca masura disciplinara extrema, va trebui să fie validată de  organul superior, in a carui obigatie este si cercetarea cauzelor care au condus la excludere, indiferent daca a fost sau nu contestata decizia.

                   Presedintele organizatiei, Birou Permanent,Comitet National, Consiliul Suprem pot aplica sanctiunea de suspendare din structura pe care o reprezinta sau subordonata pe motive bine intemeiate,  pe o perioada de cel mult 90 de zile.

                   Membrii Biroului Permanent al organizatilor centrale pot cere suspendarea din functie pe o perioada de 30 zile a membrilor organizatiilor subordonate. De regulă organul care alege, validează, investeşte sau numeşte este îndreptăţit să aplice  sancţiunea.

                   Pe langa incălcarea dispoziţiilor art. 11 si 12 precum si a altor obligaţii prevăzute in statut se sancţionează cu destituirea sau retragerea calitatii de membru al partidului pentru :

                13.1.)- Absenţa unui membru de partid cu funcţie de conducere, de doua ori consecutiv de la şedinţele şi adunările statutare ale forului de conducere de care aparţine. Se sanctioneaza cu avertisment sau suspendarea din functie pe o perioada determinata de cel mult 60 de zile, pana la lamurirea situației.  Pentru absentarea de la patru sedinte cumulate pe parcursul unui an incepand cu data alegerii sale pe functie se considera renuntare la functie si se destituie.

Absentarea din motive neimputabile, nu se sancţionează.

                  13.2.) -Îndeplinirea cu rea credinţă a unor atribuţii sau sarcini care conduc la divergente in organul de conducere, la destabilizarea organizaţilor de partid  se sanctioneaza cu excluderea din partid.

                  13.3.)-  Neîndeplinirea  atribuţiilor şi a sarcinilor de partid  din rea vointa, se consideră abatere şi se sancţionează cu destituirea.

                  13.4.)-  Necunoaşterea Statutului si al Programului politic al Partidul național socialist -P.N.S. se sancţionează cu suspendarea pe o perioada de 60  zile .

                  13.5.)-  Refuzul platii cotizatiei minime, prevazuta de statut, pe o perioada  mai mare de trei luni se considera abatre si se sanctioneaza cu avertizment. Neplata cotizatiei pe o perioada mai mare de  sase luni se considera retragere din partid si se procedeaza la radierea din evidentele de partid.

 Art.14. Procedura de aplicare:
        14. 1). Dreptul de aplicare a măsurilor disciplinare îl are:
               14.1.a.) Adunarea generală a organizaţiei locale ;

               14.1.b.) Adunarea generală a organizaţiei comunale;
               14.1.c.)  Plenara Comitetului Orăşenesc, pentru membrii de partid din acest organ  si pentru membrii organizaţiilor direct subordonate;
               14.1.d.)  Plenara Comitetului Municipal, pentru membrii de partid din acest organ si pentru membii din conducerea organizaţiilor direct subordonate;
               14.1.e.)  Plenara Comitetului Judeţean, pentru membrii de partid din acest organ si pentru membii din conducerea organizaţiilor direct subordonate;

               14.1.f.)  Plenara Comitetului Naţional pentru membrii de partid din acest organ si pentru membii din conducerea organizaţiilor direct subordonate;
                14.1.g.) Plenara Comitetului Executiv, pentru membrii de partid din acest organ si pentru membii din conducerea organizaţiilor direct subordonate;

14. 2). În toate cazurile se aplică principiul „organul care a ales, recomandat sau validat propunerea de stabilire pe funcţie are dreptul sa ceara, să aplice sancţiunea disciplinara prevăzute de statut, dacă se încalca drepturile, îndatoririle, hotărârile si atribuţiile stabilite prin statut, indiferent de funcţie .„Nimeni nu este mai presus de lege”.

 Art.15. Punerea în discuţie a membrului de partid care a savarsit  abateri, se face pe baza de referat, întocmit de conducatorul organizatiei , la propunerea nominală  a membrului din organizaţie care a constatat savarsirea abaterii.

                      15.1)Comisia de disciplina -Arbitraj- a organizatiei cerceteaza in prealabil imprejurarile, ce abatere a savarsit si sanctiunea propusa si va stabili soluția , in functie de gravitate si prevederile  art. 13. 

15.2) Propunerea de sancţionare se aduce la cunoştinţa celui in cauza, cu cel puţin 5 zile înaintea prezentării referatului  in sedinta, de regula de conducaturul organizatiei sau persoana desemnata de acesta - in scris sau prin viu grai - consemnandu-se in documentul de şedinţa a organizatiei. Sancţiunea se validează prin vot deschis cu majoritate simplă, jumătate plus unu.

 Art.16.a) Un membru de partid poate fi exclus dacă a încălcat Statutul în mod deliberat si a adus prejudicii partidului prin comportamentul său, a adus atingere demnităţii umane, membrilor de partid, a participat la acţiuni cotrare hotărârii luate de organul de conducere, conf.art. 12 lit.h, i,j,k,l,m,n, .

         16.b) Destituirea din functiile se aplica pentru incalcarea art.14 (2) litera, a,b,c,d,.

Art.17. Membrii de partid împotriva cărora s-au luat măsuri disciplinare pot să facă Apel la organul de partid superioar celui ce a aplicat sancţiunea in termen de 5 zile de la comunicare. 

Apelul trebuie examinat în cel mult 30 zile de la înregistrare; daca solutia nu este acceptata se poate adresa la  Comisia Centrala de Arbitraj in termen 15 zile . Comisia se se pronunta in termen de 30 zile, hotararea acesteia fiind executorie.

 Art.18. Prin aplicarea de sancţiuni membrilor partidului, se urmăreşte întărirea disciplinei de partid, a coeziunii partidului, a răspunderii pentru  îndeplinirea îndatoririlor statutare.
           Sancţiunile au caracter educativ, urmărind preîntâmpinarea abaterilor şi îndreptarea celor sancţionaţi.

Art.19. După trecerea a 1/2 an de la data sancţionării, organele şi organizaţiile de partid pot să examineze şi să hotărască ridicarea sancţiunii.

Art.20. Orice membru exclus din partid  poate face cerere de reprimire după cel puţin 1 an de la data excluderi.

     Capitolul IV.

              Organele Centrale de Conducere ale Partidul „National Socialist” -P.N.S.

Art. 21.1. Organe Imputernicite sa depuna candidaturi          

                Organizatile locale, comuna,oras, municipiu, propun si depun candidaţii pentru alegerile locale – consilier- primar comuna, oras/municipiu, presedintele consiliului judetean, propuneri centralizate la comitetul Judeţean sub indrumarea si controlul organizatie judetene.

                Organizatile judetene propun si depun liste de candidatii in alegerile parlamentare si europarlamentare, pe baza mandatului dat de Biroul Permanent al Comitetul Executiv. 

                Comitetul National aproba candidatura la presidentia Romaniei.

Art. 21.2. Organele Centrale de Conducere:

Congresul.

Totalitatea delegatilor desemnati de organizatile judetene ale partidului, conform statutului.

Congresul Extraordinar.

Totalitatea delegatilor sau a reprezentantilor ai organizatiilor judetene ale partidului, conform Statutului.

Conferinta Nationala.

Totalitatea membriilor Comitetului National si invitatii din partea organizatiilor judetene ale partidului.

Plenara.

Totalitatea membrilor Comitetului National.   

Art. 22. Organe de decizie si executie  ale Partidului „National Socialist” -P.N.S. procedura de constituire a organelor de control- decizie si executive, competenţelor acestora :
          22A. Organ de analiza - decizie; Congresul,

          22. BC. Organ de coordonare, decizie si execuţie; Comitetul National si Comitetul Executiv prin Biroul Permanent.

          22.C. Organ de supraveghere, control si decizie;  Consiliul Suprem.

         22.1.A. Congresul.

          -Se convoaca de către Conferinta Comitetul National la propunerea plenarei Comitetului Executiv o data la 4 ani conform statutului, dar nu mai tarziu de 5 ani conform legii.

          22.2.C. Consiliul Suprem (C.S).

           - Se convoaca o data la 6 (sase) luni sau la cererea oricarui membru din consiliu  , de  presedintele C.S. conform art. 81 din statut.

     22.3. Congresul Extraordinar, organ de decizie.

           - Se convoaca  la cerera motivata a membrilor fondatori sau a 2/3 dintre organizatiile partidului, de plenara Comitetul National la propunerea Comitetului Executiv, cât și de Consilul Suprem conform atr. 81 din statut.

     22.4 . Conferinta Nationala, organ de decizie.

          -Se convoaca de plenara  Comitetul Executiv, o data la 2 ani la propunerea Biroului Permanent sau cel mult o data pe an când situatia o impune.

      22.5. Plenara, organ de decizie,

           - Se convoaca de plenara Comitetul Executiv, la propunerea Biroului Permanent.In teritoriu se convoaca de către Birourile permanente ale organizatiilor comunale, orasenesti,municipale, judetene.

Art.23 Organele de lucru intre 2 adunari generale ale partidului

Art. 23. I. COMITETUL NATIONAL -C.N.

               Procedura de alegere, componenta-copetențe :

        23.a.) Comitetul National este ales de Congres si e constituit din minim 31 de membri. 

        23.b.) Comitetul National va fi completat ulterior cu alti membrii desemnati de conferintele  judetene.

        23.c.) Se  convoaca de Comitetul Executiv, la propunerea presedintelui Biroului Permanent cu cel putin trei luni inainte.

Lucreaza in sesiuni ordinare o data la 2 ani sau in mod excepțional la un an.

       23.d.) Comitetului National se poate convoca la cererea  președintelui Consiliului Suprem conf.art. 81 lit d, .

         23.e.) Comitetul National este condus de un prezidiu permanent format din presedintele prezidiului, un secretar, si cate un membru din organizatile judetene, toti desemnati in prima sedinta a Comitetul Naționa la propunerea presedintelui Consiliului Suprem al Partidului „National Socialist” -P.N.S.

          23.f.) Rolul Prezidiului Permanent este acela de a organiza si a asigura logistica pentru  Congrese, Conferinte Nationale si Plenare ale Comitetului Național. Presedintele Comitetului Nașional nu prezideaza sedintele ordinare si extraordinare fara mandat, duce la indeplinire obligatiile stabilite prin statut si program ,cu sprijinul organizatiilor teritoriale, prin reprezentantii acestora.

          23.g.) Membrii organelor centrale, Comitetului National, Comitetului Executiv, Biroului Permanent  ale partidului  pot fi schimbați din functii in perioada mandatului  pentru abateri grave dovedite de la statut,  prin demisie sau excludere din partid.

 Art. 23. II.  COMITETUL EXECUTIV, C.EX.

 C.EX.este ales de către Comitetul National si e format din minim 21

membrii. Lucreaza in sesiuni ordinare, se convoaca o datala la un an daca situatia o impune si la un interval de 6(sase) luni la propunerea presedintelui Biroului Permanent sau la cererea Presedintelui Consiliului Suprem, cu cel putin 30 de zile inainte.

 Art. 23. III. BIROUL PERMANENT, B.P. 

         B.P., este ales de Comitetul Executiv pe baza de candidatura si program si are in componenta minim 15 membrii.  Lucreaza in sedinte ordinare si extraordinare,se convoaca cu cel putin 10 zile inainte.  

Pentru o mai buna coordonare Biroul Permanent are in subdiviziune Biroul Politic Executiv. Membrii Biroului Permanent , ca membrii ai organelor superioare , se aleg  pe functii pe baza de candidatura ce se discuta in prima sedinta a Comitetului Executiv. 

 Din Biroul Permanent fac parte urmatorii :

Presedintele Consiliului Suprem,

Presedintele Executiv al Biroului Permanent;

Prim-vicepresedinte al Biroului Permanent; 

Prim-vicepresedinte al Biroului Permanent;

Secretar General;

Vicepresedinte cu probleme organizatorice;

Vicepresedinte cu probleme de ideologie- Purtator de cuvant;

Vicepresedinte probleme de evidenta si  resurse; 

Vicepresedinte pe probleme de imagine si societatea civila;

Vicepresedinte pe probleme juridice;

Presedinte al O.T. PSR. funcție de Vicepresedinte in B.P.;

Presedinte al Organizațiilor de femei,funcție de vicepresedinte in B.P.;

Presedinte al Organizațiilor de pensionari, funcție de vicepresedinte in B.P.;

Vicepresedinte pe probleme de invatamant, stiinta;

Vicepresedinte pe probleme de cultura, sport.

           Prin decizie a Comitetului Executiv, la propunrea Biroului Permanent, se poate schmba structura interna a Biroului Permanent.

           Membrii B.P. lucreaza in sesiuni ordinare care se convoaca o  data pe luna, de  presedintele executiv, de presedintele C.S. sau un vicepresedinte desemnat , conform unui program de desfasurare a sedintelor .Se poate cere convocarea  in sedinte extraordinare , la cerera motivata a oricarui membru a Biroului Permanent prin unul din presedinti.

 Art. 24. BIROUL POLITIC EXECUTIV este parte componenta a Biroului Permanent.

          Este format din minim 5 membrii. Se constituie din primele 5 (cinci) functii. 

          La sedinta pot  participa si alti membri ai Biroului Permanent sau invitati.

          Sedintele Biroului Politic Executiv sunt statutare daca participa minim  trei membrii .

          Lucreaza in regim de permanenta, pentru rezolvarea unor probleme de activitate curenta, poate lua decizii doar in limita de competenta stabilita de plenul Biroului Permanent .Se convoaca de regula de presedintele executiv al Biroului Permanent,  sau la cerera motivata a oricarui membru al Biroului Permanent .Sedintele sunt prezidate de unul din presedintii.

Capitolul V

Organizarea Partidul „National Socialist”.

 Art.25.  Partidul „National Socialist” este organizat şi funcţionează la nivel national cât si local, în conformitate cu Legea 14/2003 modificata prin legea 114/2015.

                25.1.) Comitetele de initiativa teritoriale.

 Pana la data organizarii conferintelor de constituire, atributiile Comitetului local  si a Biroului Permanent  sunt exercitate de Comitetul de initiativa teritorial. Comitetul de initiativa judeten se constituie cu avizul Biroului Permanent Central al P.N.S. Comitetul de initiativa din localitati se constituie cu avizul Comitetului de initiativa judetean.

25.2.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. are  organizaţii teritoriale naționale si locale, comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.
 a.) Organizaţia de partid locală/săteasca/orasenească cuprinde minim 3 membrii.
 b.) Organizaţia comunală de partid cuprinde cel puţin 11 membri.
 c.) Organizaţia de partid orăşenească cuprinde cel puţin 21 membri.
 d.) Organizaţia de partid municipală cuprinde cel puţin 31 de membri.

25.3.) Comitetul de partid la nivel de comuna, oras, municipiu.

Comitetul este constituit din minim 15 membrii si un birou permanent 

ce cuprinde minim 5 membrii din minim 5 organizatii constituite.
              Organizaţia de partid judeţeană are cel puţin ½ organizatii in teritoriu.

              Pentru Municipiul Bucuresti minim 3 sectoare.

Art.26. Nu se pot constitui organizatii pe criteriul locului de munca, partidul poate constituii organizatii la nivel local si organizatii la nivel national.

 Art. 27. Organele de decizie la nivel local si național.
            a.) Adunarea generală, la organizaţiile de bază şi comune.
            b.) Conferinţa,  la organele de partid comunale, orăşeneşti, municipale judeţene.
            c.) Congresul, sau conferinţa naţională, la nivel naţional.
            d.) Plenara Consiliul Suprem al Partidului in condiţiile stabilite in statut.

Art. 28.  Organe de supraveghere, control, decizie -executie;

      Organul de supraveghere şi asigurarea continuităţii vieţii partidului, a democraţiei in partid este Consiliul Suprem al partidului.

Art.29. Organe de coordonare si executive – componenta:
                       a.  Biroul organizaţiei de bază, la organizaţiile locale şi comunale, formate din 3-5 membri (preşedinte, vicepreşedinte, secretar + 2 membri) la o organizaţie de minim 11 membri .
                      b. Comitetul Comunal, la organizaţiile comunale prin Biroul Comitetului Comunal, numărul şi componenţa este stabilită de organul imediat superior, dar nu mai puţin de 11 membrii.
                      c. Comitetul Orăşenesc, la organizaţiile orăşeneşti prin Biroul Comitetului Orăşenesc,numărul şi componenţa este stabilită de organul imediat superior, dar nu mai puţin de 15 membri.
                      d.  Comitetul Municipal, la organizaţia municipală de partid  prin Biroul Comitetului Municipal , numărul şi componenţa este stabilită de organul imediat superior, dar nu mai puţin de 15 membri.
                      e.  Comitetul judeţean, la organizaţiile judeţene de partid, Biroul Comitetului judeţean, numărul şi componenţa este stabilită de organul imediat superior, dar nu mai puţin de 21 membri.
                      f.  Comitetul Naţional al partidului la nivel central compus din minim 31 de membrii.

Capitolul VI

                      Procedura de alegere

Art.30.a.) Membrii organelor de conducere ale partidului se aleg pe baza de 

candidatura si recomandare data de organizatia din care fac parte.

             b.) Validarea se face de organul imediat superior.

             c.) Alegerea pe functii de conducere : pentru comitetului comunal, 

orasenesc: vechimea in partid minima este de cel putin doi ani, exceptie fac de la regula organizatile nou constituite.

d.)  Alegera pe functie de conducere in  organizatia judetena si a municipiului Bucuresti : vechimea in partid ESTE DE  minim trei ani, exceptie pentru ce-i proveniti de la organizatii nou infintate.
  e.) in structurile centrale: Birou Permanent, Comitet Executiv, vechimea in partid  este de minim patru ani, exceptie pentru cei proveniti de la organizatii nou infintate sau prin reorganizare totala.
  f.) Vechimea se poate reduce la jumătate, la recomandarea a cel putin trei  membrii cu vechime.
g.) Membrii in Comitetului judeten se valideaza de către Biroul Permanent  al P.N.S.
h.) Pentru functia de presedinte , prim-vicepresedinte, secretar general, vicepresedinte organizatoric, vicepresedinte cu probleme de ideologie,

confirmarea de investire se face prin  Mandat semnat de presedintele Consiliului Suprem.

            i.) Confirmarea de investire a membrilor Biroului Permanent al Comitetului Executiv P.N.S se face in baza mandatului semnat de presedintele Consiliului Suprem al P.N.S.
             j.) In conditiile in care se constata ca nu au fost respectate normele stabilite prin statut sau instrunctiuni cu privire le alegerii, se vor repeta alegerile in sedinta extraordinara.
               k.)  Declanşarea Adunării Generale de alegeri în partid se stabileşte de regulă o data la doi ani pentru organizaţiile judeten, si o data la 4 ani prin alegeri generale.
                l.) Alegerile ordinare se fac prin hotărâre a organului imediat superior în baza unui calendar de desfăşurare propus de Biroului Permanent al P.N.S..
                m.) Pentru alegerea Comitetului National se convoacă Congresul in procedura  prevăzută de statut.
                n.) In condiţii excepţionale prevăzute de statut se poate convoca Adunarea Generala - Congresul Extraordinar, Conferinta Natională, cu o ordine de zi  stabilita de organul care a hotărât convocarea.
                o.) Membrii conducerii partidului, Comitetului Naţional şi a Comitetetului organizaţiilor teritoriale, ai comitetetului comunal, orăşeneşti, municipal şi judeţen sunt aleşi prin vot secret.
                 p.) Comitetul Naţional, după constituire, îşi validează in  baza candidaturilor, Comitetul Executiv. Comitetul Executiv validează  Biroul Permanent. În acelaşi mod procedează şi organizatile teritoriale.

                Capitolul VII

Art. 31. I. Atribuţiile organizaţiilor locale, 

          Adunarea generală a organizaţiei locale sau comunale, se convoacă o dată la un an.

                         a.) Aprobă căile şi metodele concrete de realizare în profil teritorial a programului partidului.

                         b.) Analizează activitatea organelor proprii de conducere şi modul de utilizare a fondurilor şi a bazei materiale de care dispune organizaţia de partid respectivă.

                        c.) Validează pe bază de candidatură la un an de zile, Biroul organizaţiei de bază sau Comitetul comunal. 

           Alegerea organelor conducătoare se face prin vot secret. 

        31.II. Atribuţiile organizatiei orăşenească, municipală şi judeţeană:

           Conferinţa orăşenească, municipală şi judeţeană de partid se convoacă odată la doi ani.
                        a.) Aproba rapoartul de activitate al organelor de conducere; adopta hotărari.

                        b.) Analizează activitatea organelor proprii de conducere şi modul de utilizare a fondurilor.
                        c.) Alege pe baza candidaturilor Comitetul orăşenesc,

municipal, judeţean de partid odată la doi ani.
                        d.) Alege comisiile pe probleme ale partidului conform statut si legii nr. 14/2003, republicata.
                        e.) Validează pe baza candidaturilor ,candidaţii pentru organele superioare ale partidului.
                        f.) Alege delegaţi la Congresul partidului sau la Conferinţa Naţională.

                        g.) Presedintii organizatilor teritoriale pot reprezenta prin mandat cel mult patru delegati la lucrarile organelor superioare.

                        h.) Membrii de partid pot reprezenta prin mandat cel mult doi delegatii la lucrarile organelor superioare.

    i.) Organizatile locale, comuna,oras, municipiu, propun/ depun liste de candidaţii pentru alegerile locale – consilier- primar comuna, oras/

municipiu, presedintele consiliului judetean, propuneri ce se vor centraliza la comitetul Judeţean sub indrumarea si controlul Biroului Permanent judeten.

                         j.) Organizatile judetene propun/depun liste de candidatii in alegerile parlamentare si europarlamentare, in baza mandatului dat de Biroul Permanent al Comitetul Executiv. 

                        k.) Aproba propunerile de candidatii in alegerile generale, consiliul local, presedinte consiliu.
                         l.)  Informează Biroul Permanent cu privire la propunerile de candidaţi pentru alegerile locale.

                     CAPITOLUL VIII

 Organele Centrale  ale Partidul „National Socialist” -P.N.S.    

Art.32. Congresul partidului: Componenta - Atributii.

                     a.)  Congresul este organul suprem de conducere al partidului. 

  b.) Constituie Adunarea Generală a delegaţilor aleşi de către organizaţiile teritoriale.

                     c.) Numărul delegaţilor la Congres se stabileşte de Comitetul Executiv.

                     d.) Până la 100 de membri se aleg 1-3 delegaţi, între 101-300 se aleg 3- 5 delegaţi, între 301-1000 se aleg 5- 10 delegaţi, peste 1000 se aleg 10- 15 delegaţi.

                     e.) Propunerile pentru desemnarea acestora in conferintele organizatilor locale si centrale ale partidului, prin vot secret.
                      f.) Congresul ca Adunarea Generala a partidului se convoacă de Comitetul National o dată la 4 ani sau de Presedintele Consilului Suprem  conf. art.81 din statut.

                      g.)  Intre Congrese se pot tineAdunări generale extraordinare , Conferinţe Naţionale.

                      h.)  Dezbate şi ia hotărâri pe baza rapoartelor de activitate ale Biroului Permanent  al partidului, Comisiei Centrale de Disciplină şi Control Financiar, Comisiei Centrale de Arbitraj.
                      i.) Alege/ Validează  Comitetul Naţional, Comisia Centrală de Disciplină Control Financiar, Comisia Centrală de Arbitraj, Consiliului Suprem.
                       j.)  Hotaraste asupra:  cererilor, sesizarilor sau a  masurilor ce nu au putut fi solutionate  de organele partidului intre congrese,

                       k.) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli.
                       l.)  Aprobă regulile generale de constituire şi utilizare a fondurilor financiare ale partidului.

   m.) Adoptă propunerile de reorganizare a P.N.S. modifica Statutul şi Programul partidului.
     n.)  Hotărăşte autodizolvarea partidului in  conditiile stabilite de legea 14/2003, completata.

Art. 33.Congresul Extraordinar 

Adunare Generala Extraordinara:
Congresul Extraordinar se hotărăşte in condiţiile stabilite de art. 35 si 81, si are toate competentele stabilite de organul care a convocat congresul.
              Norma de reprezentare este stabilita de organul care a decis convocarea. 

Art.34. Consiliul Suprem al partidului este un organ decizional permanent al partidului, el urmareste respectarea democratiei in partid, păstrarea unitatii şi continuitatii, denumirea partidului,  ideologia socialista avand ca baza Socialismul Stiintific si Materialismul Dialectic.

Consiliului Suprem al Partidul „National Socialist” -P.N.S., se constituie din primii membrii fondatorii ai partidului, este garantul  identităţii partidului -, cu doctrina socialistă, garantul democraţiei in partid, al drepturilor si libertatii de exprimare si alegere.

                În condiţiile în care consideră că unul dintre aceste principii sunt încălcate si partidul este in  imposibilitatea de a mai functiona, Consiliul Suprem al partidului poate revoca conducerea superioara a partidului, convoacă Congresul Extraordinar al Partidul „National Socialist” -P.N.S.-organizeaza si conduce partidul pe o perioada de pana la 90 de zile, functioneaza in baza art. 81 din statut.

                  Consiliul Suprem al partidului elaborează si modifică Codul Etic al membrilor de partid.

Art.35.Comitetul Naţional. Atributii:

                  Comitetul National aproba candidatura la presidentia Romaniei.

                  Comitetul Naţional, se alege prin vot secret de Congres pe o perioadă de minim patru ani ; este format din cel putin 31 de membrii.
                  Între congrese, Comitetul National se completeaza cu preşedinţii şi unu doi  membrii ai Comitetelor Judeţene nou alese,  ca membrii supleanţii in Comitetului Naţional până la prima Conferinţă Naţională.Din rândul acestora  se propun  cel putin 1-3 membrii supleanţi  pentru Comitetul Executiv, până la prima Plenară a Comitetului Executiv.
În cazul că un membru, din anumite motive, nu mai poate face parte din Comitetul Naţional,    Comitetul-Executiv sau Biroul Permanent este înlocuit;  se aplică prevederile art. 82.
          Comitetul Naţional lucrează în şedinţe ordinare care se tin odată pe a. In condiţii deosebite se poate convoca Conferinta sau plenara Comitetului National. 

            Comitetul National este condus intre sedinte de un Prezidiu permanent format din Presedinte, secretar,si cate un membru din fiecare organizatie teritoriala-judeteana si are urmatoarele atributii:

               1.)  Declansaza procedura de organizare, Congres şi Conferinţa naţionala ale partidului.
               2.) Conduce intre congrese  întreaga activitate a partidului prin Comitetul Executiv si Biroul Permanent.
               3.)  Veghează prin membrii sai la apărarea unităţii partidului.
               4.) Aproba in baza candidaturilor din rândul membrilor săi, prin vot deschis, Comitetul Executiv al partidului.
               5.) Aproba norme pentru activitatea organizatorică, politică, economică şi socială a partidului.
                6.) Hotaraste modalităţi concrete de realizare a programului şi a altor hotarari adoptate de congresele şi conferinţele naţionale.
                7.)  Informează prin organele sale organizaţiile teritoriale asupra hotărârilor adoptate de congres şi conferinţa naţionala, precum şi asupra hotărârilor şi a altor măsuri luate în Comitetul Naţional.
                8.)  Îndrumă şi sprijină prin membrii sai organizaţiile locale şi teritoriale ale partidului.
                9.)  Hotărăşte reorganizarea partidului, propune unificarea partidului cu alte partide sau formaţiuni politice cu respectarea prevederilor din statut.

10.) Aproba candidatura pentru presidentia Romaniei la propunerea Comitetului Executiv.
  11.) Aprobă modificările propuse la statut şi program respectand dispozitile statutare.
12. Stabileste bugetul anual de venituri şi cheltuieli ale partidului.
13.) Aproba sancţiunile disciplinare împotriva membrilor de partid care au comis abateri  si cad în competenţa sa.
14.)  Aproba/invalidează sancţiunea „Excludere din partid” împotriva  membrilor  partidului.

Art.36.Comitetul Executiv.

         1.) Este ales de Comitetul Naţional pentru o perioadă de 4 ani și este format dintr-un număr de cel puţin 21, membri.

2.) Membrii Comitetului Executiv au functia de secretari sau consilieri ai departamentelor conduse de un vicepresedinte al Biroului Permanent.
3.) În perioada celor patru ani, preşedinţii şi  unu-doi membri, după caz, ai Comitetelor judeţene nou alese devin membrii supleanţi ai Comitetului Executiv până la Conferinţa Naţională a Comitetului Naţional; au drept de vot.
  4.) Comitetul Executiv lucrează în şedinţe ordinare si se convoacă o dată la sase luni. În cazul unor probleme deosebite, se convoacă şedinţe extraordinare cu cel puţin 15 de zile mai devreme.
  5.)  Comitetul Executiv işi exercită actul de conducere prin Biroul Permanent.

Art.37.Atribuţiile Comitetului Executiv :

                  a.) Aproba organigrama si regulamentul de functionare a organizatiilor partidului.

                  b.) Face propuneri conform statut asupra alianţelor politice sau a altor forme de asociere.

                  c.)  Propune candidatul la presidentia Romaniei.
                  d.) Prezinta analize/informari In Comitetul Naţional.
                  e.)  Propune Comitetului National organizarea Congreselor, Conferinţa Naţională, Plenara .
                  f.) Elaborează programul anual de activitate şi bugetul anual al partidului.
                  g.) Aprobă propunerile organelor teritoriale referitoare la bugetul local al partidului.
                  h.)  Organizează  activităţii preelectorale şi campania electorală, la nivel national.
                   i.) Primeste informatii de la conducerea comitetelor judeţene asupra propunerilor de candidaţi pentru funcţiile de primar şi consilier local, pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, iar pentru situaţii deosebite, prin Biroul Permanent analizează şi decide.
                   j.) Face analiza si aproba/respinge aplicarea sancţiunilor disciplinare împotriva membrilor de partid din organizatile subordonate, sancţiuni prevăzute de art.13 din Statut, care cad în competenţa sa, în conformitate cu art.14 din statut.
                   k.) Aproba componenta Biroului Permanent.
                    l.) Aproba, la propunerea Biroului Permanent, Secretarii pe departamente, precum şi secretarii adjuncţi.

                  m.)  Aproba/imputerniceste prin Biroul Permanent organizatile locale sa depuna listele de candidaturii in alegerile locale, parlamentare, europarlamentare.

                   n.)  Prin presedinte/persoana desemnata din Biroul Permanent dispune depunerea  sub semnatura  lista candidaturilor in alegerile parlamentare, europarlamentare si prezidentiale. 

 Art.38. Comitetul Executiv îşi exercită actul de conducere permanentă a partidului între sedinte ale  Comitetului Executiv, prin Biroul Permanent.

 Art.39. Biroul Permanent, componenta, Functii - atributii:

                1.) Reprezinta partidul la nivel national in raport cu autoritatile administrative ale statului.

                2.) Biroul Permanent isi desfasoara activitatea in baza  Regulamentului  de Organizare, ca parte integranta a prezentului statut, ce va fi aprobat de prima plenara a Comitetului National.

                3.) Biroul Permanent este constituit din minim 15 membrii si poate fi largit dupa necesitate prin cooptarea unor noi membrii conform statut.

                4.) Biroul Permanent este ales de Comitetul Executiv o data la 4 ani.
                5.) Biroul Permanent se întruneşte in plen o dată pe luna.

                6.) Urmareste procesul de depunere a candidaturilor la nivel local pentru functia de primar/consilier, si presedinte consiliu judetean.

                7.) Urmareste procesul de depunere a  listelor de candidatii pentru alegerile parlamentare, europarlamentare si prezindentiale.

               8.) Raspunde in fata Comitetului Executiv de activitatea desfasurată.
  Preşedintele Consiliului Suprem, fondator al partidului, nu se subordoneaza altor functii, participa la sedintele Biroului Permanent, este indreptatit in conditiile stabilite de statut si in alte exceptii sa inlocuiasca fara alte procedurii prealabile presedintele Biroului Permanent. 

                Supraveghează modul de îndeplinire a politicii partidului, rol decizional, votul sau este obligatoriu  in chestiuni legate de organizarea partidului si a unor evenimente in partid, conferinte nationale, congrese ordinare si extraordinare, plenare, in decizii privind fuziunea, comasarea, orice alte aliante ale partidului, in reorganizarea partidului si a structurilor acestuia.

Aduce amendamente la Regulamentul de Organizare si Functionare a partidului.

                 Preşedintele Executiv al Biroului Permanent, stabileste programul de activitate al Biroului Permanent in functie de hotararilor organelor superioare impreuna cu   prim-vicepreşedintii, secretarul general, vicepresedintele pe probleme organizatorice, coordoneaza si urmareste activitatea Biroului Permanent, raspunde in fata presedintelui C.S. si a Biroului Permanent de indeplinirea tuturor hotararilor si deciziilor luate de forurile de conducere ale partidului.
                 Prim – vicepreşedinte pe probleme de organizare, alaturi de preşedintele Biroului Permanent coordonează, impreuna cu vicepresedintele pe probleme de organizare,activitatea vicepreşedinţiilor, preşedinţilor organizaţilor de  tineret, femei, pensionari, relaţia cu ONG-uri si preşedinţii comisiilor pe probleme ai Comitetului Executiv, este locţiitor ai preşedintelui, atributiile sunt stabilite prin decizie si regulament la propunerea presedintelui.

                 Prim – vicepresedintele pentru imagine-comunicare-consiliere este loctiitor al presedintelui,  indeplineste orice functie in relatiile partidului cu terte organizatii sau institutii prin dispozitia data de presedintele B.P., poate sa detina presidentia Prezidiului Permanent al Comitetului National, are atributii in organizarea Congresului, Conferintei Nationale si a plenarelor Comitetului National impreuna cu secretarul General, si vicepresedintele pe probleme de organizare.

                   Secretariatul General,intretine in conditii optime sistemul informaţional intre departamente, asigură comunicarea dintre organele de conducere la nivel central şi filiale, asigură gestiunea patrimoniului de partid şi resursele financiare in desfăşurarea activităţilor curente ale partidului.

      Secretariatul General colaboreaza si cunoaste situatia din partid din raportul vicepresedintelui pe probleme de evidenta; decizii, hotariri, etc.,colaboreaza si cunoaste situatia si evidenţa din teritoriu din raportul vicepresedintelui pe probleme de organizare a  membrilor partidului.

       Secretariatul General mai îndeplineşte următoarele atribuţii:

                      - prin aparatul propriu, secretarii din C.Ex. funcţionează ca un centru de comandă  la dispozitia Biroului Permanent, raspunde de centralizarea documentelor interne pe compartimente şi a transmiterii lor către destinatarii finali, vicepresedintii pe domenii de activitate.

                    - elaborează rapoarte statistie, colaboreaza cu vicepresedintii pe probleme, cu privire la activitatea curentă in partid. Informează Biroul Permanent şi Biroul Politic Executiv cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor precum şi asupra modului de desfăşurare a activităţii in partid.

                     - urmareste transferul  documentelor elaborate de vicepresedintii partidului catre responsabilul cu evidenta pentru pastrare si arhivare.

                     - urmareste si raporteaza celor in drept modul de implementare a programelor şi proiectele politice aprobate de structurile de conducere ale partidului.

- se ocupă de asigurarea şi gestionarea infrastructurii partidului, de logistica necesară desfăşurării activităţii, inclusiv a campaniilor electorale, cu sprijinul membrilor Biroului Permanent si a organizatilor implicate.

                     - activitatea Secretarului General este aprobata si supusa controlului politic in Biroul Permanent.

                     - toate atributiile îi sunt stabilite prin regulament la propunerea presedintelui executiv, prezinta periodic informari in Biroul Permanent la cererea celor indrept. 

                     Vicepreşedinte pe probleme de organizare .Are un secretariat propriu format din membrii  Comitetului Executiv.

                   -  raspunde de  constituirea, organizarea si reorganizarea in teritoriu a  partidului. 

                   -  ține legatura si evidenta  tuturor organizatiilor teritoriale.

                   - organizează fluxul informaţional intre organizatile teritoriale si membrii Biroului Permanent, propune organigramele funcţionale şi circuitul documentelor în cadrul partidului.

                    - Colaboreaza cu secretarul general si cu vicepresedintii desemnati de organizarea tuturor evenimentelor şi activităţilor politice ale partidului.

                    - propune organigramele de competenţe, atribuţii,  regulamente interne,  norme de aplicare ale statutului, norme de aplicare ale deciziilor structurilor de conducere.

                    -  prezinta rapoarte de activitate in fata Biroului Permanent.

                    -  informeaza Biroul Permanent despre activitatile din teritoriu, stabileste graficul sedintelor organizatilor teritoriale ale partidului impreuna cu acestea.

-  Indeplineste orice alte hotarari de partid cu privire la organizarea partidului. 
  Vicepresedinte cu probleme de ideologie . Purtătorul de cuvânt

reprezintă imaginea politicii partidului, a Biroului Permanent si a Comitetului Executiv, tine legătura cu mijloacele de comunicare si societatea civila, este creator de imagine a politicii partidului.
           Preşedinta organizaţilor de femei - vicepresedinte in B P, are un secretariat propriu  format din membrii  Comitetului Executiv raspunde de organizare  activitatii la nivel national a femeilor. 
            Preşedintele organizaţilor de tineret, vicepresedinte in B P ,  are un secretariat propriu propriu  format din membrii  Comitetului Executiv raspunde de organizare  activitatii tineretului.
             Preşedintele organizaţilor de pensionari, vicepresedinte in B P ,  raspunde de organizare  activitatii la nivel nationa a pensionarilor
              Preşedintele în relaţia cu ONG-uri vicepresedinte in B P ;
               Vicepreşedinte, zonali minim 8.

    Atributile fecarui membru al Biroului Permanent se stabilesc in mod unitar. 
    Pe timpul executării actului de conducere, Biroului Permanent îi sunt subordonate toate organele şi organizaţiile de partid .
     Biroul Permanent reprezintă Comitetul Executiv.
     Biroul Permanent are în structura sa internă pentru o mai bună şi eficientă coordonare a activităţii curente un Birou Politic Executiv.

                    Birou Politic Executiv se constituie din, preşedintele Consiliului Suprem, preşedintele Biroului Permanent, prim-vicepreşedite, secretarul general, purtătorul de cuvânt, vicepreşedintele cu probleme organizatorice. La sedinteleBirou Politic Executiv pot participa si alţi membrii ai Biroului Permanent. Biroul Politic Executiv lucreaza in regim special, cel puţin o data pe săptămână si este împuternicit de plenul Biroului Permanent cu atribuţiile ce ii revin.
Membrii Biroului Permanent al Comitetului Executiv sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.

        În cazul vacantari in Biroului Permanent din diferite cauze, Comitetul Executiv va alege un alt membru  care s-a remarcat ca bun organizator, propagandist, care prin activitatea sa a adus reale servicii partidului. 

      Pentru fiecare loc rămas vacant alegerea se va face pe baza de candidatura si program.
     Pe lângă Biroul Permanent va funcţiona Consiliul Reprezentanţilor Zonali

 Reprezentantul zonal participă la şedinţele Biroului Permanent are drept de vot,  prezintă raport scris privind starea numerică şi calitativă a organizaţiilor judeţene din zona de responsabilitate.       

 Un reprezentant zonal poate avea în coordonare cel puţin doua organizaţii judeţene, el reprezintă  Biroului Permanent.

Reprezentantul zonal este de drept membru al Comitetului Executiv. 

Reprezentantul zonal se alege la propunerea unui membru al Biroului Permanent si are rang de vicepresedinte.

Art.40. Atribuţiile Biroului Permanent:

        Conducerea Partidul „National Socialist” -P.N.S. este colectiva, iar raspunderea este individuala. 

                      -Biroului Permanent conduce şi coordonează întreaga activitate de partid;
                      - Pune în aplicare Hotărârile Congresului, Comitetului Naţional şi ale Comitetului Executiv;
                     - Urmăreşte respectarea prevederilor Statutului şi ale Programului;
                     - Informează Comitetul Executiv de măsurile luate între şedinţe, cere validarea acestora;
                     - Propune măsuri disciplinare împotriva  membrilor de partid, pentru incalcarea dispozitiilor statutare;
                     - Asigură transmiterea prin mass-media a  comunicatelor privind poziţia Partidul „National Socialist”  faţă de anumite evenimente politice, economice, sociale etc;
                      - Stabileşte prin Regulamente, decizii, hotarari atribuţiile generale şi specifice ale membrilor organelor centrale si le prezintă spre aprobare Comitetului Executiv.
                      - Încadrează, prin decizie Presedintelui, aparatul administrativ salariat la nivel central, stabileşte nivelul de salarizare;
                     - Participă/validează, înfiinţarea de organizaţii judeţene;
                     - Biroul Permanent decide dizolvarea unei organizaţii de partid în situaţia în care o organizaţie hotărăşte plecarea din partid sau colaborarea, din proprie iniţiativă, cu alte organizaţii ale altor partide.

Art.41. Atribuţiile Membrilor Biroului Permanent:          

                       -Toti membrii Biroului Permanent sunt egali, colaboreaza pentru dezvoltarea partidului. 

                       -Membrilor Biroului Permanent li se stabilesc atribuţii pe baza de regulament  aprobat in prima şedinţa a Comitetului Executiv.
                       -Membrii Biroului Permanent cu functii in organizatile de rang inferior, prin acceptarea functiei respective se subordoneaza deciziei organizatiei respective, fara a i-se diminua pozitia, importanta si repectul privind ierarhia in partid.
-Membrii Biroului Permanent coordonează activitatea organizatiilor judetene ale partidului.
                    -  Membrii Biroului Permanent poat să poarte discuţii pe tema dezvoltări, a popularizării politici partidului, direct cu alte organizaţii politice, dar nu pot să angajeze partidul în acţiuni concrete, aceasta prerogativă revine organelor de decizie.
                     - Discuţiile privind acţiunile concrete cu alte organizaţii politice, revin comisiilor stabilite in Biroului Permanent.

Preşedintele, prim-vicepreşedinte, secretarul general, vicepresedintii pe probleme, preşedintele organizaţiei de tineret, preşedinta organizaţiei de femei, preşedintele organizaţiei de pensionari a partidului preşedintele Consiliului Suprem au următoarele atribuţii:
                       - reprezintă partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi autorităţile publice interne şi internaţionale pe baza de mandat semnat de presedintelui B.P. sau al C.S.,.

                       - fac declaraţii politice în numele Partidul „National Socialist” -P.N.S. in interesul partidului, orice alta declaratie  in afara cadrului statutar  Biroul Permanent este exonerat de consecinte.

                        - fac  propuneri in Biroul Permanent pentru numirea sau revocarea din funcţie a reprezentanţilor partidului în Guvern, instituţii şi foruri internaţionale.

                        - Prezinta rapoarte in Biroul Permanent privind activitatea desfăşurată.
                        - Documentele politice/ administrative ale partidului poartă semnătura preşedintelui B.P., ale C.S., sau persoana desemnata.

                        - Stampila partidului este aceiasi pentru toate organizatiile judetene si nu poate fi aplicata decat de presedintele organizatiei sau persoana desemnata.

                         - Stampila Consiliului Suprem este unica, se aplica peste semnatura presedintelui, pe documentele organelor centrale; stampila poate inlocui stampila partidului,dreptul de semnatura revine  presedintelui Consiliului Suprem.
                         - Documentele privind organizarea partidului, organizarea unor acţiuni de amploare la nivel local sau naţional, Conferinţă, Plenară, altre activitatii sau manifestatii politice poartă semnătura preşedintelui executiv al Biroului Permanent si presedintelui Consiliului Suprem.

                         -Orice document care priveste organizarea, reorganizarea sau modificarea de statut, program, organizarea unor acţiuni, activitati de amploare la nivel local sau naţional Conferinţă, Plenară, Congres, manifestari de orice natura,etc., fara aprobarea Consiliului Suprem,semnatura presedintelui  cu stampila corespunzatoare sunt nule. 

Art.42.Comisia Centrală de Disciplină şi Control Financiar.

                         -Este formată din preşedinte, vicepreşedinte şi trei membri.
                         -Este aleasă la Congresul Partidul „National Socialist” -P.N.S.pe o perioadă de patru ani.
                       -In cazul vacantari, la propunerea preşedintelui comisiei se va desemna un alt membru al partidului.

                       -Organizaţiile teritoriale ale partidului aleg propriile comisii pe durata de câte doi ani.
 Atribuţiile Comisiei Centrale de Disciplină şi Control Financiar:
                       - Analizează starea disciplinară şi cazurile de încălcare a prevederilor statutare.
                       - Verifică realizarea bugetului şi gospodărirea bunurilor materiale ale partidului.
                       - Analizează şi rezolvă cererile, scrisorile şi sesizările adresate organelor de conducere .
                       - Propune sancţionarea pe linie de partid a celor ce se fac vinovaţi de încălcare a statutului.
                      - Prezintă Congresului sau Conferinţei Naţionale rapoarte despre modul în care organizaţiile şi organele de partid respectă Programul şi Statutul Partidului.

Art.43. Membrii Comisiei Centrale de Disciplină şi Control Financiar participă la Plenarele Comitetului Naţional unde prezintă informări asupra domeniului de responsabilitate, fara drept de vot. 

               Preşedintele participă la şedinţele plenare ale Comitetului Executiv, prezintă informări din domeniu. Poate avea opinii, fara drept de vot.

Art.44.Comisia de Arbitraj

                      - Este compusă din Preşedinte, un Vicepreşedinte, un Secretar şi doi membri.
                      - Membrii Comisiei de Arbitraj se aleg de Congresul Partidului pe termen de patru ani, în conformitate cu art.15 din Legea nr.14/2003 .Ea are atribuţii de soluţionare a diferendelor dintre membrii ai partidului sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului.
                      - Organizaţiile teritoriale ale partidului aleg propriile comisii de arbitraj, pe durata de câte doi ani.

                     - Alegerea se face de Conferinţele orăşeneşti, municipale şi judeţene, după caz.
                     - Preşedintele comisiei trebuie să fie membru al Comitetului Judeţean.
                     - Preşedintele participă la şedinţele plenare ale Comitetului Executiv, prezintă informări.

                     - lucrează pe baza de regulament, asigura părţilor dreptul de a fi ascultate si aparate.

                     - Regulament va fi întocmit de comisia juridică a partidului, se aproba de Comitetul Executi . 

              CAPITOLUL IX.

   Politica partidului faţă de sindicate, tineret şi femei.

 Art.45. „National Socialist” -P.N.S. acordă atenţie deosebită relaţiilor sale cu organizaţiile sindicale, de tineret şi femei şi îşi propune să le apere interesele, să le susţină prin demers politic.

                         Organizaţia de tineret a partidului trebuie să aibe structura proprie integrata prin reprezentanţii sai in toate structurile de conducere ale partidului.

                         La nivel central preşedintele Organizaţiei Tineretului PNS  este membru in Biroul Permanent al partidului.

Art.46. Poate fi membru al Organizaţiei Tineretului PNS (O.T.N.S.) oricare tânăr, cetăţean român, care a împlinit vârsta de 18 ani, până la vârsta de 35 de ani, fără deosebire de naţionalitate, sex, religie, pregătire profesională, dacă sustine Statutul şi Programul Partidului „National Socialist” -P.N.S.

Art.47. Organizaţia Naţională a Femeilor din partid.
                   -Partidul „National Socialist” creează în cadrul structurilor sale propria organizaţie de femei.

                  -Preşedinta acestei organizaţii este membru în Biroul Permanent al Comitetului Executiv al PNS . Aceeaşi structură va exista şi la nivelul organizaţiilor teritoriale.

Art.48. ONG-urile au reprezentare in partid prin structura distinctă, responsabilul acestei structuri face parte din Biroul Permanent.
                        - Partidul „National Socialist” colaborează cu alte organizatii politice, ONG-uri, sindicate, patronate pentru iniţierea elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare ale naţiunii, precum si pentru promovarea unor programe sau propuneri legislative iniţiate de Partidul „National Socialist”.

Art.49. Activitatea la nivelul Comitetului Executiv, a Comitetului Naţional si la nivelul Comitetelor teritoriale se desfăşoară pe Comisii.

            Programul de activitate a comisiilor din Comitetului National si structura acestora se organizează de -Biroul Permanent al Partidului si sunt aprobate in Comitetului Executiv.
            Formate si cu programul de lucru aprobat aceste comisii dau raport in Comitetului National.

 Relaţiile cu alte partide şi formaţiuni politice

 Art.50.Partidul „National Socialist” -P.N.S.-militează pentru unitatea forţelor de stânga.

           Promovează colaborarea cu formaţiunile progresiste şi democratice pentru dezvoltarea unei democraţii reale, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru suveranitatea, independenţă şi integritatea teritorială a României în cadrul unei Europe Unite.

Art.51.Partidul „National Socialist” -P.N.S.-poate avea relaţii de prietenie şi colaborare, în spiritul respectului reciproc, cu alte partide, şi din alte ţări, fără a se asocia la „organizaţii din străinătate ale căror dispoziţii sunt imperative”.

Art.52.Partidul „National Socialist” -P.N.S.-respinge în relaţiile dintre partide, orice impunere a subordonării.

Art.53. Organul competent care decide punerea în discuţie a fuziunii partidului cu alte partide politice este Comitetul Executiv al Partidul „National Socialist” -P.N.S.-la propunerea Biroului Permanent, fără a se încălca dispoziţiile articolului 81.

Fuziunea v-a fi supusă pentru discutii şi aprobare in  Consiliului Suprem si Comitetul Naţional.

Art.54.Organul competent care decide reorganizarea partidului sau  decide asupra alianţelor politice sau a altor forme de asociere este Comitetul Executiv, la propunerea Biroului Permanent cu repectarea dispozitiilor art. 81., precum si cu repectarea a altor prevederi din statut

Art.55.Partidul „National Socialist” -P.N.S.-elaborează programe politice doctrinare, programe de învăţământ, schimb de idei cu societatea civila si urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din ţară si străinătate.

                   Dezvoltă activităţi editoriale, de presă, radio-televiziune, alte mijloace de comunicare si prezentare din mass-media, precum şi evaluări şi consultări cu societatea civila, organizeaza activitatii turistice, culturale, stintifice, cursurii educationale, de formare profesionala  prin mijloace proprii sau in colaborare, in interesul politicii Partidul „National Socialist” -P.N.S.

                     CAPITOPLUL X.

Administrarea patrimoniului şi alte surse de finanţare

Art.56. Partidul „National Socialist” -P.N.S. poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare pentru realizarea activităţilor specifice.

Art.57. Sursele de finanţare pot fi:
                      - Cotizaţii ale membrilor de partid.
                      - Cotizaţii – donatii - ale membrilor susţinători ai partidului.
                      - Donaţii şi legate.
                      - Venituri provenite din activităţi proprii.
                      - Subvenţii de la bugetul de stat, potrivit Legii bugetare anuale.
                      - Alte surse permise de lege.
 Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei sau în valută, deschise la bănci cu sediul în România sau străinătate, potrivit legii.

 Art.58. - Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea lor se stabilesc prin hotărâri periodice ale Comitetului Executiv la propunerile Biroului Permanent. Cuantumul cotizaţiei se fixează benevol de către fiecare membru de partid, aceasta însă nu poate fi mai mică de 2 lei/luna.

                      - În cazul membrilor organelor de conducere alese, cotizaţia minimă este de cel puţin 10 lei/luna. 

                      - se pot acorda derogări de la aceste sume minime, cu aprobarea Biroului Permanent.  

   - Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonabile.

Art.59. – Donaţiile primite de partid sunt reglementate de legea 43/2003, completata cu legea 334/2006.
                     - Donaţia primită de la o persoană fizică într-un an nu poate depăşi 100 de salarii de bază minime pe ţară în anul respectiv.
                     - Donaţia primită de la o persoană juridică într-un an nu poate depăşi 500 de salarii de bază minime pe ţară în anul respectiv.
                     - La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului.
                    - La solicitarea donatorului, identitatea sa poate să rămână confidenţială, dar nu şi pentru o donaţie mai mare de 10 salarii de bază medii pe ţară. Suma totală primită de partidul politic din donaţii confidenţiale nu poate depăşi 20% din subvenţia maximă acordată de la bugetul de stat în anul respectiv.
                     - Lista donatorilor cu sume mai mari de 10 salarii  se publică în Monitorul Oficial al României până la data de 31 martie a anului următor.
                     - Sunt interzise donaţiile de bunuri materiale sau sume de bani făcute în mod evident pentru a se obţine un avantaj economic sau politic.

Art.60. Partidul poate primi donaţii de la instituţiile publice, regiile autonome şi de la societăţi bancare cu capital majoritar de stat, numai in condiţiile stabilite de lege.
                     - Donaţiile din partea altor state ori organizaţii din străinătate sunt permise in conditiile legii. 

              Fac excepţie de la prevederile acestui aliniat donaţiile constând în bunuri materiale necesare desfăşurării activităţilor politice, primite de la organizaţii politice internaţionale, la care partidul nostru este afiliat, sau de la partide aflate în relaţii de colaborare politică cu partidul nostru. Aceste donaţii se publică în Monitorul Oficial al României, conform legii.

 Art.61. Fiecare structură de partid asigură ca o parte de cel puţin 30% din cotizaţiile strânse să fie depusă în contul structurii centrale a partidului până la data de 10 ale lunii următoare.
                    -Fiecare structură de partid îşi asigură cheltuielile administrative din următoarele surse: o parte de cel mult 70% din cotizaţiile strânse, sponsorizări, donaţii şi alte surse.
                   - Pentru activităţi la nivel regional, mai multe organizaţii teritoriale se pot întrajutora în vederea acoperirii cheltuielilor.

Art.62.Partidul „National Socialist” -P.N.S - nu va desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale ;

                    -   Partidul va participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei politice a cetatenilor romani cu drept de vot; in acest sens se vor organiza activitati culturale, sportive, etc.;

-  va edita, realiza si va difuza publicaţii sau alte materiale de propagandă şi cultură politică.

Art.63. Publicaţiile şi materialele de propagandă vor conţine obligatoriu numele partidului politic, al alianţei politice sau a altei forme de asociere a partidelor politice care le-a editat, după caz.

Art.64. Partidul primeşte anual subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile legii.
             Partidele politice care la începutul legislaturii sunt reprezentate prin grup parlamentar, cel puţin într-o Cameră, primesc o subvenţie de bază.

   Partidul, în momentul reprezentării în Parlament, primeşte şi o subvenţie proporţională cu numărul de mandate obţinute.

Art.65. Veniturile provenite de la subvenţiile bugetare pot avea următoarele destinaţii:
                      - Cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor.
                      - Cheltuieli cu personalul.
                      - Cheltuieli pentru presă şi propagandă.
                      - Cheltuieli pentru organizarea de activităţi cu caracter politic.
                      - Cheltuieli pentru deplasare.
                      - Cheltuieli pentru telecomunicaţii şi poştă.
                      - Cheltuieli cu delegaţii în ţară şi în străinătate.
                      - Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii      partidului.
Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli urmează să fie decisă de organele alese ale partidului.

Art.66. -În conformitate cu Legea nr.43/2003, completata cu legea 334/2006, autorităţile locale asigură cu prioritate spaţii pentru sediile partidelor politice.

Art.67.Pentru organizarea unor activitati politice  in afara sedilor,  partidul va solicita in scris eliberarea unei autorizatii conform procedurilor legale.

 Art.68. Costurile tuturor cheltuielilor legate de desfasurarea activitatilor precum si de administrare se vor face pe baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobale de fiecare organizatie.

 Art.69. Autoritatea Electorală Permanentă este organul abilitat să controleze respectarea prevederilor, privind finanţarea partidelor politice conform Legii nr.43/2003, completata cu legea 334/2006.

               CAPITOLUL XI.

              Dispoziţii finale

 Art.70.1. Organele competente să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare si prezidenţiale.

              Toate organizatile teritoriale ale partidului sunt obligate sa depuna candidaturii in alegeri.
                        a.)  Pentru alegerile locale: Comitetele judeţene de partid, la propunerea organizaţiilor locale ; informează Biroul Permanent prin vicepresedintele cu probleme organizatorice al P.N.S.
                        b.)  Pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale: Comitetul Executiv cu avizul Consiliului Suprem, la propunerea organizaţiilor judeţene şi al Biroului Permanent. 

c.) Propunerile sub semnătura Presedintelui Consilului Suprem sau al presedintelui Biroului Permanent judetean împuternicit de acesta, sau al altei persoane desemnate în şedinţa Biroului Permanent se înaintează Birourilor Electorale de Circumscripţie, conform prevederilor Legii Electorale.
  d.)  Numărul de candidaţii de la nivel central nu poate fi mai mic de doi candidaţi pentru fiecare circumscripţie electorală. In cazul necompletări listelor inclusiv cu rezervele admise de lege, Biroul Permanent poate propune mai mulţi candidaţi de la centru.
  e.)  In caz de litigiu la desemnarea candidaţilor pentru alegerile locale sau parlamentare, Biroul Permanent este obligat sa medieze acest litigiu.
  f.)  Hotărârea Biroului Permanent poate fi atacată prin contestare la Consiliul Suprem al partidului, a cărui decizie este irevocabilă.
  g.) Încălcarea hotărârii Consiliului Suprem va fi sancţionată inclusiv cu suspendarea/ sau dizolvarea organului de conducere acolo unde a avut loc respectivul incident.


Art.70.2. Persoanele care exercită demnităţi sau funcţii de parlamentar, preşedinţi ai Consiliilor judeţene, primari, viceprimari, consilieri, alte persoane desemnate in funcţii administrative urmare a scrutinului electoral pe listele partidului, membrii ai partidului, precum si cei numiţi prin autoritatea partidului in funcţii executive pe linie de stat, au obligaţia de onoare să sprijine material prin contributie stabilita conform art. 57 din statut, activitatea organizaţilor  P.N.S. si sa informeze periodic despre modul cum isi exercita atribuţiile.

                         a.)- Sa organizeze activitati de cunoastere a partidului, conferinte, simpozioane, mese rotunde, alte intalniri.
                         b.) - Persoanele cu functii administrative aleşi prin scrutin pe listele partidului sau propuşi in colegiile uninominale pentru alegerile generale si aleşi în aceste structuri , care abandonează obligaţiile faţă de partid, sunt obligaţi să îşi prezinte demisia de onoare, din toate funcţiile politice si administrative, pierd susţinerea politică a partidului, următorii din lista urmând sa il înlocuiască.

c.) - Contestatiile cu privire la sanctionarea demnitarilor, a functionarilor alesi pe lista -P.N.S.-se judeca de Consilul Suprem al P.N.S., hotararea acestuia este obligatorie.

Art.71. Partidul îşi încetează activitatea în următoarele condiţii:
              a.) Prin autodizolvare, hotărârea de autodizolvare luata de Congres, conform legii.

               b.)  Dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;
               c.)   Prin hotărârea Curţii Constituţionale, pentruincalcarea art. 30 alin. (7) si art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata;
               d.)  Reorganizare, in situatiile prevazute de lege, sistatut.
               e.)  In condiţiile în care membrii partidului constată că le sunt încălcate drepturile, în special dreptul la asociere şi exprimare liberă,  se va organiza o Adunare Generala/Congresul partidului  si se va cere organelor de conducere adoptarea de măsuri urgente şi necesare pentru păstrarea identităţii partidului, îndreptarea situaţiei şi obţinerea tuturor drepturilor stabilite de Constitutie si în dreptul european din a cărui familie facem parte.

Art.72. Organul care reprezintă Partidul „National Socialist” în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi:
                  - La nivel central:

                         - Biroul Permanent.
                         - In condiţiile aplicări art. 81 din statut , Consiliul Suprem.
                  - La nivel teritorial:
                         - La comune, Comitetul comunal, prin Biroul său.
                         - La oraşe, Comitetul orăşenesc, prin Biroul său.

     - La municipii, Comitetul municipal, prin Biroul său.
     - La judeţ, Comitetul judeţean, prin Biroul său.

Art.73. Organele locale pot reprezenta partidul faţă de terţi, la nivel local corespunzător conform  art.72. Și pot deschide subconturi in bancă si răspund de gestionarea acestora.

Art.74. Toate organele centrale ale partidului sunt alese prin vot secret. 

 Birourile Permanente ca subdiviziuni la nivel central si teritorial,  Comitetul Executiv Biroul Permanent - prin vot deschis, cu majoritatea simplă, fiind subunităţi ale organelor centrale superioare.

Art.75. Toate organele de partid, atât centrale cât şi teritoriale, sunt abilitate să primească noi membri de partid, pe bază de adeziuni scrise sau pe tabelul prevăzut de Legea 14/2003 modificata si completata prin legea 114/2015.
         După semnare, membrul de partid nou primit este îndrumat la organizaţia de partid locală, pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru a fi luat în evidenţă.

Art.76. Hotărârile organelor de conducere ale partidului se iau prin consens sau,  vot deschis cu majoritate simplă.

Art.77. Biroul Permanent al Comitetului Executiv întocmeşte şi supune spre aprobare un regulament care cuprinde atribuţiile membrilor Biroului Permanent, membrilor Comitetului Executiv şi membrilor Comitetului Naţional. Atribuţiile se actualizează periodic. În structurile teritoriale atribuţiile se stabilesc de către Biroul Permanent al Comitetului Judeţean şi se supun aprobării.

Art.78. - Organele de partid îşi desfăşoară activitatea pe principiul muncii colective şi răspunderii personale. 

                     -În cadrul democraţiei interne de partid minoritatea se supune necondiţionat majorităţii. 

                     -Minoritatea are însă dreptul la consemnarea opiniei sale separate.

Art.79. Deciziile organelor superioare sunt obligatorii pentru organele subordonate, daca nu sunt contrare legii.

Art.80.  Se instituie titlul “Membru de Onoare” al Partidul „National Socialist” -P.N.S.

Titlul “Membru de onoare” se acordă la propunerea presedintelui fondator membrilor de partid cu merite deosebite, precum si unor personalitati  din tara sau strainatate care au adus servicii miscarii socialiste in general si Partidului Național Socialist in mod special.
             Se instituie titlu de “Membru Onorific”. Titlul “Membru onorific”al Partidul „National Socialist” -P.N.S. se poate acorda la propunerea  Consiliului Suprem cu ocazia desfăşurării unor activităţi speciale la nivel national, oamenilor politici, de cultura, arta, si apreciere  în dezvoltarea mişcării socialiste.

 Acordarea acestui titlu este condiţionată de acceptarea lui din partea celui în cauză. Acest titlu este onorific, neaducând nici drepturi şi nici obligaţii faţă de partid.
                      

Art.81.Ca structura dinstincta in statutul partidului se constituie Consiliul Suprem al Partidului din minim trei  membrii fondatori ai Partidul „National Socialist” -P.N.S.
                              a.)  Nominalizarea celor trei membrii ai Consiliului Suprem se face de fondatorul  partidului. Dupa acordarea personalitatii juridice fondatorul este de drept Preşedintele Consiliului Suprem al partidului si are drept de veto in Consiliul Suprem.

                            b.) În cazul în care unii membrii fondatori nu mai activează ca urmare a unor cauze obiective, la propunerea Preşedintelui Fondator, Consiliul Suprem al Partidului poate primii alţi membrii. 

                            c.) Primirea oricărui nou membru se face cu unanimitatea acceptării lui de către ceilalţi membrii ai Consiliului Suprem al Partidului. Retragerea din Consiliul Suprem al Partidului se face în mod unilateral, cu drept de a reveni daca este acceptat prin consens.
                            d.)  Oricare membru al Consiliului Suprem al Partidului   poate fi convocat în procedură de urgenţă de către Presedinte.

                            e.)  Convocarea trebuie să permită participarea efectivă a membrilor Consiliului Suprem  la şedinţă, in caz de neprezentare se consideră vot pentru. Hotărârile Consiliului Suprem se iau prin consens. Daca nu se realizează consensul in luarea unei decizii in două sedinte consecutive, la a treia sedinta preşedintele fondator al partidului - preşedinte al Consiliului Suprem al P.N.S. - poate decide  adoptarea sau respingerea propunerii sau hotărârii puse in discutie.
                            f.) Rolul si scopul Consiliului Suprem al Partidului este apararea, păstrarea identităţii partidului, denumirea partidului- ca partid socialist, Ideologia socialistă, democraţia in partid si coeziunea intre membrii fondatori si conducerea partidului. 

g.) În condiţiile în care consideră că una din aceste  conditii nu sunt respectate, Consiliul Suprem al Partidului convoacă Congresul Extraordinar al Partidul „National Socialist” -P.N.S. si are dreptul de-a conduce lucrarile acestuia.
                  h.) Din momentul anunţării convocării Congresului Extraordinar al Partidul „National Socialist” -P.N.S. şi până la terminarea lucrărilor acestuia,  organele de conducere centrale sunt suspendate, atribuţiile acestora sunt preluate de membrii Consiliului Suprem, precum si de alte persoane desemnate de acesta, pe baza de hotărâre. Din clipa convocării Congresului Extraordinar al P.N.S. şi până la începerea lucrărilor acestuia nu poate trece un interval mai lung de 90 de zile şi în acest interval orice alt Congres al Partidul „National Socialist” -P.N.S. este nestatutar de drept.

                   i.) Hotararea de suspendare va fi semnata si parafata de presedintele Consiluliul Suprem.
                    j.) Activitatea Consiliului Suprem se desfăşoară pe baza de regulament intocmit de fondatorii partidului, adoptat in prima sedinta a Consiliului Suprem.

                    k.) Consilul Suprem aproba documentele ce vor fi prezentate si  in Adunarile Generale,prezinta rapoarte , primii membrii fondatorii fac parte din prezidiu la lucrarile congreselor ulterioare.

Art.82. Masuri tranzitorii.

                        Dacă un membru din conducerea partidului este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia din anumite cauze , interimatul este preluat de un alt membru de partid în ordinea nominalizării pe statul de funcţii al organului respectiv. Interimatul durează până la revenirea celui în cauză sau până la alegerea altei persoane pe funcţia respectivă, în conformitate cu prevederile statutare.

Art.83.  În cazul în care un membru din conducerea superioara de partid comite abateri de la statut,  aduce prejudicii partidului, încalcă în mod deliberat hotararile de partid, se convoacă şedinţă extraordinară a organizatiei respective, se pune in discutie si se decide sancţiunea ce va fi data.

         In cazul in care un membru din conducerea superioara de partid absentează nemotivat mai mult de trei ori consecutiv de la şedinţele programate desi a fost convocat, plenul acestui organ  poate lua măsura destituirii si înlocuirii lui.
         In condiţiile in care culpabilitatea aparţine mai multor membrii care au tolerat abaterea de la statut se va sesiza organul imediat superior si se vor lua masurile necesare mergând până la destituirea întregului organ si convocarea unei adunări generale, măsurile disciplinare prevăzute de Statut  aplicandu-se indiferent de functia sau pozitia in partid.

Art.84. Prezentul Statut este obligatoriu pentru toţi membrii Partidului „National Socialist” -P.N.S. indiferent de funcţie. 

Nimeni nu e mai presus de lege. 

Presedinte,

Vasile Orleanu

C.S. P.N.S.